Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP)

מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP)


חשיבות: ****
ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה
זמן פרסום: יום שישי הראשון בחודש בשעה 15:30
תקופת התייחסות: חודש קודם


דו"ח התעסוקה מורכב למעשה משני דו"חות שונים המשקפים סקרים שונים. "סקר משקי הבית"- נערך בקרב כ-60,000 משקי בית ועל פיו נקבע שיעור האבטלה. "סקר הממסד" נערך בקרב 375,000 בתי עסק וממנו נגזרים: מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי, אורך שבוע עבודה ממוצע ושכר ממוצע לשעה. שני הדו"חות מודדים את רמות התעסוקה, אך מזווית שונה. לאור ההבדל המשמעותי במספר המשתתפים בכל סקר, עשויות להתקבל תוצאות שונות משמעותית בין חודש אחד למשנהו. השוק מתמקד יותר בדו"ח מספר המועסקים, דו"ח המבוסס על מספר משתתפים רב יותר. שני הדו"חות נחשבים למשמעותיים מאוד בהערכת הפעילות העסקית. דו"ח מספר המועסקים מתייחס למספר מגזרים: תעשייה, מכרות, בנייה, שירותים וממשל המגזר התעשייתי מרכז את מירב תשומת הלב שכן הוא מדד המוביל את המחזוריות העסקית, אך נהוג לבחון גם את המגמות השונות במגזרים האחרים. הדו"ח סוקר גם את מספר שעות העבודה, השעות הנוספות ואת השכר הממוצע לשעה.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר