Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

מיסוי בשוק ההון

מס על רווחי הון
 
במהלך השנים האחרונות ראינו מספר רפורמות שכללו שינויים מהותיים ביותר במיסוי שוק ההון. ביום 1.1.03 נכנסה לתוקפה רפורמה שבמסגרתה הוטל לראשונה מס על רווחים פרטיים בבורסה ובשוק ההון בישראל. שיעור המס שהוטל היה 15% (10% על מכשירים שקליים לא צמודים). במקביל הוחלט להפחית את שיעור המס החל על ניירות ערך זרים משיעור של 35% לשיעור של 15%, לאחר מכן נדחה ליום 1.1.2005. שתי הרפורמות הקודמות קבעו כי הדין החדש יחול רק ביחס לרווחים שנצברו ממועד כניסתן לתוקף. כתוצאה מכך נוצר מצב מסובך שבו רווח ממכירת אותו נייר ערך פוצל למספר חלקים ועל כל חלק הוטל שיעור מס אחר. השאיפה של המחוקק הייתה ליצור אחידות במיסוי שוק ההון.
 
ריכוז שיעורי המס על רווחי הון

הטבלה הבאה מסכמת את שיעורי המס על רווחי ההון מרכיבי ההשקעה השונים. בהמשך, פירוט נוסף והסברים לגבי כל רכיב המופיע בטבלה.
     2005  החל מ-2006
מניות, אופציות ונגזרים ישראלים 15% 20%
זרים 15% 20%
דיווידנד מניירות ערך ישראלים 25%  20%
זרים 25% 20%
אגרות חוב ומק"מ צמודות למדד 15% 20%
לא צמודות למדד 10% 15%
קרנות נאמנות חייבות 0% 0%
פטורות 20% 20%
תעודות סל 20% 20%
פקדונות ותוכניות חסכון צמודות למדד 15% 20%
לא צמודות למדד 10% 15%


  

 חשוב לדעת כי מס על רווחי הון חל רק על ניירות ערך, ופירוש הדבר שלא ניתן להתקזז על רווחים שנצברו בפקדונות (פק"מ) ותוכניות חיסכון. אלה אינם ניירות ערך - ואין בהם קיזוז מס.
 
החל מ- 1/1/2007, הפסד מרווחי הון ממכירת ניירות ערך ישראלים או זרים או מדיווידנד, יותר לקיזוז כנגד כל רווח הון שהוא, כולל הפסד מניירות ערך ישראלים או זרים, או דיווידנד, אך לא מפקדונות או תוכניות חסכון. 
 
רכיבים מניתיים ונגזרים ישראלים 
עד לתאריך 1/1/2006 עמד שיעור המס על רווחי הון ממכירת מניות, אופציות או נגזרים הנסחרים בבורסה בת"א על 15%. החל מ- 1/1/06 שיעור המס עלה ל- 20%. שיעור המס החדש יחול רטרואקטיבית על כל רווחי ההון שנצברו החל מ- 1/1/2003. 
 
רכיבים מניתיים ונגזרים זרים  
שיעור המס על רווחי הון ממכירת ניירות ערך זרים (כאלו הנסחרים בבורסות בחו"ל) עמד על 35% עד לסיום שנת המס 2004. החל מתאריך 1/1/2005 הופחת שיעור המס ל-15%. החל מתאריך 1/1/2006 הושווה שיעור המס לזה הנהוג מרווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה בת"א. על כן, שיעור המס הנוכחי לרווחי הון ממכירת ניירות ערך זרים עומד על 20%.
 
דיווידנד מניירות ערך ישראלים
הכנסות מקבלת דיווידנדים מניירות ערך הנסחרים בבורסה בת"א חייבות בשיעור מס של 20%.
 
דיווידנד מניירות ערך זרים
הכנסות מדיווידנד מניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל חייבות בשיעור מס של 20%.
 
אגרות חוב (אג"ח) ומק"מ
1. צמודות למדד 
    • לפני 1/1/2006: שיעור מס של 15%. 
    • החל מ- 1/1/2006: שיעור מס של 20%. 
2. לא צמודות למדד 
    • לפני 1/1/2006: שיעור מס של 10%. 
    • החל מ- 1/1/2006: שיעור מס של 15%. 
 
חשוב לזכור כי המס על האפיקים הצמודים למדד, כגון אג"ח צמודות למדד, קרנות נאמנות ונגזרים, הינו על הרווח הריאלי בלבד, כלומר על הרווח שמעבר לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.
 
קרנות נאמנות
1. קרן חייבת: קרן נאמנות חייבת משלמת בעצמה את המס על רווחי ההון של מחזיקי הקרן. על כן, רווחי הון ממכירת יחידות של קרן חייבת, כמו גם רווחים שמחלק מנהל הקרן למחזיקי יחידות הקרן, פטורים ממס. הפסדים ממכירת יחידות מקרן נאמנות חייבת אינם ניתנים לקיזוז.
2. קרן פטורה: רווחי הון ממכירת יחידות של קרן פטורה, חייבים בשיעור מס של 20%. 
 
הבדלי מיסוי בין קרן כספית פטורה לבין מק"מ ופיקדון: 
• שיעורי המס: משקיע בקרן כספית פטורה, כבכל קרן נאמנות פטורה, חייב במס בשיעור של 20% על הרווח הריאלי. בפיקדונות ובאג"ח שקליות מוטל מס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי, כלומר ללא קיזוז האינפלציה. לכן בתקופה של אינפלציה גבוהה יש יתרון להשקעה בקרן כספית פטורה, ולעומת זאת בתקופה של אינפלציה נמוכה או שלילית היתרון הוא דווקא למק"מ ולפיקדונות. 

• קיזוז הפסדים: ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ניירות ערך כנגד רווח הון מקרן כספית פטורה, כמו גם ממק"מ, אבל לא ניתן לקזז אותו כנגד ריבית מפיקדון, מכיוון שפיקדון אינו נייר ערך. 

• דחיית מס: בפיקדון מנוכה מס במקור בכל מועד חידוש, ובמק"מ - בתאריך הפדיון. בשני המקרים מדובר בתאריכים קבועים מראש. לעומת זאת בקרן פטורה המשקיע משלם מס רק כאשר הוא מחליט לפדות את יחידותיו. כלומר הקרן מאפשרת צבירת רווחים ללא ניכוי מס במשך תקופה בלתי מוגבלת. 
 
תעודות סל
תעודות סל נחשבות כרכיב מנייתי לצורך חישוב המס. לכן, הכנסות מרווחי הון ממכירת תעודות סל חייבות בשיעור מס של 20%.
 
תשלום מס על רווחים אצל ברוקר זר
ברוקרים ישראלים נוהגים להפחית באופן אוטומטי את המס הנדרש על הרווחים מייד לאחר יצירתם. 
לעומת זאת, ברוקר זר לא יבצע את התשלום האוטומטי הזה כלל ולכן אתם נדרשים לשלם את המס בעצמכם בסיום כל שנת מס.(הדרך לעשות זאת היא לחבר את כל רווחי ההון שנוצרו לכם באותה השנה ולהחסיר מהם את ההפסדים שנוצרו באותה השנה, על הרווח נטו(בש"ח) עליכם לשלם מס למס הכנסה) 
 
כיצד מתבצע קיזוז המס אצל הברוקרים
 
מערכות המסחר הממוחשבות של הברוקרים הפרטיים או של הבנקים מבצעות את קיזוז המס באופן אוטומטי במקרה של מכירת ניירות ערך ברווח או בהפסד. למערכות הללו יש מספר חסרונות.
 
החיסרון העיקרי של המערכות של הבנקים והברוקרים , הוא שהן "זוכרות" את הרווחים שלנו רק לאורך אותו החודש בו הם נוצרו. כל סוף חודש המערכת בודקת אם יש צורך לשלם מס, במידה ויש מס לשלם, הוא יורד בסוף החודש, במידה ואין או הפסד הון, הוא עובר לחודש הבא. במילים אחרות, אם מכרנו נייר ערך ברווח בחודש ינואר ומכרנו נייר ערך אחר בהפסד בפברואר, המערכת לא תקזז את ההפסד מהרווח ונאלץ לפנות למס הכנסה לצורך קבלת החזר המס. במקרה ההפוך קיזוז המס דווקא יתבצע באופן אוטומטי. כלומר, אם מכרנו נייר ערך בהפסד בינואר ולאחר מכן מכרנו נייר ערך ברווח במרץ, המערכת "תזכור" את סכום ההפסד, תקזז אותו מהרווח ותפחית את שיעור המס רק על ההפרש.  
 
בכל מקרה, במערכות הללו קיימות לפעמים טעויות ועל כן מומלץ כי תמיד לבדוק בסיום שנת המס את רווחיכם מול הפסדיכם בעצמכם על מנת להיות משוכנעים שלא שילמתם סכום מס גבוה מידי (במקרה כזה תוכלו לבקש החזר ממס הכנסה).
 
המלצה נוספת היא לבצע את מכירת ניירות הערך הנמצאים בהפסד לפני ניירות הערך הנמצאים ברווח. זה כמובן אינו משנה מטעמי מס, אך בדרך כלל המערכת הממוחשבת יודעת להתמודד עם תרחיש כזה בצורה נכונה יותר.
לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר