Image is not available

A vision without action is merely a dream...

Slider

האם סוכנויות הדירוג מפקירות את ציבור המשקיעים?

13 אפריל 2016

האם סוכנויות הדירוג מפקירות את ציבור המשקיעים?


צחי קלמין

לקריאה באתר ביזפורטל :  http://www.bizportal.co.il/marketopionion/news/article/426631


באיחור אופנתי של מס' שנים, החלה בתחילת השבוע הרשות לניירות ערך לפקח על סוכנויות דירוג האשראי המקומיות. הוראות החוק החדשות יידרשו
מחברות הדירוג לחשוף את המתודולוגיות והמידע העומדים בבסיס הדירוג, ולספק מידע סטטיסטי הנוגע לאיכות הדירוג במבט לאחור, כדי שניתן יהיה להעריך את אמינותן ואיכותן. החלת הפיקוח על סוכנויות הדירוג המקומיות מציתה מחדש את הדיון בחשיבותה של פעילות דירוג האשראי והאופן בה היא נתפסת ע"י פעילי אחוזת-בית, וננסה לבחון את הסיבות שהביאו לחוסר האמון בחברות הדירוג ואף נציע פתרונות אפשריים, אשר יש בכוחם למזער את הכשלים הקיימים בענף.

מתודולוגיית הדירוג

בשוק ההון הישראלי פועלות כיום שתי סוכנויות דירוג אשראי: מידרוג ומעלות, אשר מקיימות מעקב שוטף אחר ההתפתחות העסקית של החברות המנפיקות. מתודולוגיית העבודה של הסוכנויות הללו שונה באופן מהותי מכפי שהיא נתפשת ע"י פעילי השוק: מדרגי האשראי בוחנים את יכולתה של החברה המנפיקה לעמוד בתשלומי התחייבויותיה, בהתאם לתשקיף ההנפקה. פעילי שוק ההון, לעומת זאת, בוחנים את המנפיק ע"פ איכות הבטוחות והשעבודים להלוואה, שכן במקרה של קושי בהחזר החוב, הפרמטר אשר ישקף נכונה את איכות החוב הוא יכולת שיקום החוב של המנפיק. ההבדל בין התפישות הנ"ל מוביל לעיתים קרובות לפערים בין הדירוג ה"אקדמי" לבין הדירוג במבחן המציאות.

ניגוד עניינים מובנה

חברות הדירוג צריכות לספק הערכות מדויקות ובלתי תלויות על מי שמשלם להן סכומי כסף נכבדים לצורך דירוג זה. סיטואציה רגישה זו מקשה עליהן לבצע את עבודתן ללא מורא של אובדן לקוח קיים או לקוח פוטנציאלי. אמנם הצעת החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי מכירה את נושא ניגוד העניינים המובנה, אך יחד עם זאת, היא אינה מביאה עימה פתרון שורשי אשר יטפל בתלות הכלכלית הקיימת בין חברת הדירוג והחברה המדורגת על ידה.

אנו סבורים כי יש לשמור על הפרדה מוחלטת בין חברת הדירוג לבין החברה המדורגת, וזאת באמצעות הימנעות ממימון ישיר של עבודת הדירוג. כך לדוגמה ניתן לאמץ מנגנון שבו ישלמו החברות המדורגות "אגרת דירוג" לרשות לניירות ערך, וזו האחרונה, תעביר את התשלום לחברת הדירוג הרלוונטית.

החשיבות הרגולטורית של הדירוג

סוכנויות דירוג האשראי מחזיקות בתפקיד משמעותי ביותר בשוק ההון המקומי והן משמשות, בין היתר, כאחת משומרות הסף של ציבור המשקיעים והחוסכים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה. הפרקטיקה הנהוגה כיום דורשת מהגופים המוסדיים להשקיע את מרבית נכסיהם הכספיים בניירות ערך מדורגים, תוך הצבת מגבלות שונות באשר להיקף ההשקעה המותרת ובהתאם לדירוג. כך למעשה יצר החוק הישראלי הסתמכות מוחלטת על הגופים המוסדיים ועל חברות הדירוג, ולכן איכות ומהימנות פעולת הדירוג מהווה גורם חיוני ומשמעותי ליציבותו של שוק ההון.
 
מה עם גורל כספי החוסכים? 

אנו סבורים כי יש מקום להקים סוכנות דירוג אשראי ממשלתית שתהווה אלטרנטיבה לסוכנויות הדירוג הפרטיות, תגביר את התחרות בענף ותוזיל את עלויות דירוג האשראי הנהוגות כיום.  נדגיש כי מהלך זה יתמרץ את החברות המנפיקות לדרג את סדרות האג"ח שלהן, ובכך הן יוזילו את עליות המימון שלהן ואף תינתן להן האפשרות להצטרף אל מדדי התל-בונד השונים. 

לאחר תקופה ארוכה שבה פעלו סוכנויות דירוג האשראי המקומיות ללא הסדרה, החליט המחוקק להרים את הכפפה ולפעול לצורך קביעת נורמות ונהלי עבודה. אמנם פעולות אלו הינן צעד חיובי אשר יש בכוחן להשיב את אמון המשקיעים בחברות הדירוג השונות, אך אנו סבורים כי על המחוקק להמשיך ולאמץ פתרונות יצירתיים נוספים.


לתיאום פגישה 03-5251544

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר